Galère


L'Agape

13 mars 2015. L'Agape, 79000 Niort.

Photographe Daniel Margreth.