Quarks


L'Agape

13 février 2015. L'Agape. 79000 Niort.

Photographe Daniel Margreth.